Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Cambodia Cybersecurity Community: Cyber Youth Cambodia #21 – Speaker: Demystifying Zero Trust: from Concept to Practical Approach

1 min read

Delighted to participate in the sharing session with Cybersecurity Community of Cambodia in the weekend with the topic: “Demystifying Zero Trust: from Concept to Practical Approach”. My ongoing activities of driving Cybersecurity across countries of Southeast Asia for a Safe ASEAN. Many thanks to SecuDemy.com, Cyber Youth Cambodia & ISAC-Cambodia for having me with the session.
——————————————————
Chiều thứ 7 cuối tuần, người-nông-dân lại tiếp tục rón-rén giao-lưu chia-sẻ với Cộng-đồng An-ninh An-toàn Thông-tin Cambodia với chủ đề: “Làm Sáng-tỏ hơn về Zero Trust: từ Mô-hình Khái-niệm đến Tiếp-cận Thực-tế”. Vẫn tiếp-tục rón-rén các hoạt-động trong mục-tiêu-chung vì một Đông-Nam-Á an-toàn hơn hi hi :)))

#tekfarmer #DemystifyingZeroTrust #SharingwithCambodiaCybersecurityCommunity #SecuringASEAN

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved