Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Diary

1 min read

Như người độc hành bước chậm, thật chậm, luôn hướng về con đường phía trước... Philip Hung Cao #tekfarmer

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved