Philip Hung Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Palo Alto Networks Partner Sales: Sales Product Specialist (SPS) – SASE

1 min read

Next with the 2nd certificate for Partner Sales: Sales Product Specialist (SPS): SASE. SASE is a very hot trend of technology and approach in helping organizations transform their network & security infrastructure as a robust and adaptive key foundation for digital transformation journey.

Tiếp tục thử-thách với chứng chỉ thứ 2 dành cho Partner Sales: Sales Product Specialist (SPS): SASE. Secure Access Service Edge (SASE) đang là chủ đề rất nóng và rất hiệu quả trong việc giúp các tổ chức chuyển đổi hạ tầng kết nối mạng và cả ANTT/ATTT giúp xây dựng nền tảng hạ tầng vững chắc và linh hoạt cho lộ trình chuyển đổi số của mình.

#SelfChallenge2022 #AllPANWPartnerCertifications

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved