Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Độc Hành…

1 min read

Như người độc hành bước chậm, thật chậm, luôn hướng về con đường phía trước…

Philip Hung Cao
#tekfarmer

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved