Dr. Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Sleepless…

1 min read

4:00 AM. Mệt. Nhưng không sao chợp mắt được. Cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi…. Đôi lúc, sự cố gắng là không đủ. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải luôn cố gắng…. Chợt giật mình…Trời gần sáng rồi……..

Philip Hung Cao
#tekfarmer

3 thoughts on “Sleepless…

Leave a Reply

Copyright © 2006-2024 Dr. Philip Cao. All rights reserved

Discover more from Dr. Philip Cao

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading