Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Palo Alto Networks Systems Engineer (PSE): SASE Professional

1 min read

Happy to share that I’ve just achieved the Palo Alto Networks Systems Engineer (PSE): SASE Professional certificate.

Đợt vừa rồi Saigon mưa quá làm thấm tổ-chim cúc-cu, nên người-nông-dân phải ngay lập tức sản xuất ngay một tấm giấy-dán-tường để chống thấm hi hi :)))

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved