Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

My Vinyl Copy of Album Con Duong Khong Ten (aka The Noname Road) from Buc Tuong

1 min read

A vinyl copy of album Con Duong Khong Ten (aka The Noname Road), shipped by Hang Dia Thoi Dai (Times Records). Guess I will spend the whole night with this…
——————————————————
Trên tay đĩa than album Con Đường Không Tên của ban nhạc Bức Tường, vừa được ship bởi Hãng Đĩa Thời Đại. Dự tối nay là mông-dính-ghế với ẻm này roài hi hi :)))

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved