Độc Hành…

Như người độc hành bước chậm, thật chậm, luôn hướng về con đường phía trước…

Philip Hung Cao
#tekfarmer

You may also like

Leave a Reply

%d bloggers like this: